Spring til indhold

Fårup & Omegn

Vedtægter

Vedtægter Januar 2012 Borgerforeningen for Fårup og omegn.

§1

Foreningens navn er: Borgerforeningen for Fårup og omegn. Foreningens hjemsted er Randers Kommune.

§2

Stk 1. Foreningens formål er at iværksatte arrangementer af enhver art til gavn for områdets borgere samt at virke for områdets tarv.

Stk 2. Enhver myndig borger eller erhvervsdrivende bosiddende i foreningens dækningsområde kan optages som medlem.

Stk 3 .Foreningen er ikke partipolitisk, og kan udelukkende have holdninger der er med til at sikre og udvikle et aktivt lokalmiljø i Fårup og omegn.

Stk 4. Et eventuelt overskud må kun anvendes som anført i §2 stk 1. Bestyrelsen kan højst anvende 30 pct. af Borgerforeningens aktiver i løbet af et regnskabsår. Yderligere frigivelse af midler skal besluttes på en generalforsamling. Udlæg i forbindelse med i forvejen godkendte ansøgninger er undtaget.

Stk 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§3

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og bekendtgøres i den lokale presse senest 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før. Dagsorden skal som minimum indeholde:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer.
  10. Valg af revisor suppleant Eventuelt Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer og minimum 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for2 år ad gangen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og 4 i ulige årstal. Suppleanter vælges i prioriteret rækkefølge for 1 år ad gangen. Kun punkter på dagsordenen kan besluttes. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.Protokollen underskrives af dirigenten.

§4

Stk 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Et medlem er stemmeberettiget når han inden generalforsamlingens begyndelse har betalt kontingent for indeværende kalenderår.

Stk 2. Ved generalforsamlingen skal skriftlig afstemning foretages, såfremt blot et tilstedeværende medlem kræver det. Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.

§5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 25 procent af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. Indvarsling skal bekendtgøres 14 dage før i den lokale presse.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsens vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal. Der føres beslutningsprotokol. Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet.

§7

Foreningen tegnes af formanden. Dog ved pantsætning samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§8

Stk 1.Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9

Æresmedlemmer kan optages ved akklamation og er kontingentfri og har stemmeret.

§10

Ved foreningens fester og udflugter har medlemmer med husstand adgang. Et medlem kanmedtage andre personer, ved at han står til ansvar for dem han medtager.

§11

Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 af de afgivne stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af Borgerforeningens opløsning skal dennes midler anvendes til almene formål efter generalforsamlingens beslutning, dog ikke til deling blandt medlemmer.

§12

Ændring af disse vedtægter kræver, at ¾ af de afgivne stemmer er for ændring. Ovennævnte vedtægter træder i kraft ved endelig vedtagelse. Vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. januar 2012 og endeligt vedtaget på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 5. marts 2012.

Rosa Lykke Yde, formand Kim Petersen Laila Roland Jensen, David Holmberg,  Bjarne Hymøller Mathias Ravn Kristiansen, John Frigaard Nielsen

Velkommen til Fårup og Omegn!

Hvad vi mangler i Sommerland, har vi så rigeligt af i fælles hjerterum.

På siden her kan du holde øje med alle de ting, der sker i Fårup og omegn og sikre dig, at du ikke går glip af noget.

Kalender

<< dec 2023 >>
mtotfls
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31